La nostra web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar i personalitzar la seva experiència. Pot obtenir més informació aquí
Si continua navegant, considerem que n'accepta l'ús.

Avís Legal

Dades identificatives de l'entitat gestora del lloc Web Nauta
Amb domicili social a:
Joan Sala, 2
08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
Tel. (34) 93 891 70 00
NIF A-08018939
Es troba inscrita en el Registre de la Mercantil de Barcelona, tom 237, foli 161, fulla 16.968.

Accés i utilització del Lloc Web Accés al Lloc Web
El present Avís Legal regula l'accés i l'ús del lloc web "www.nauta-do-alicante.com" (en endavant, el "Lloc Web"), que Nauta posa a disposició dels usuaris d'Internet, i té por objecte facilitar a l'usuari la informació relativa a Nauta, les seves activitats i productes relacionats amb el sector d'elaboració de vins i caves.

L'accés al Lloc Web comporta l'acceptació del present Avís Legal, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament abans de fer-ne ús del mateix. Si no accepta el present avís, li preguem que s'abstingui d'utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.

Així mateix, Nauta, posa en coneixement dels usuaris d'aquest Lloc Web que aquest Avís Legal podra ser adaptat o modificat en qualsevol moment sense notificació previa. En conseqüencia, l'usuari haura de llegir i acceptar el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en les que desitgi utilitzar el Lloc Web.

Utilització del Lloc Web
L'usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als productes continguda en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com al present Avís Legal.

Exoneració de responsabilitat Funcionament del Lloc Web
Nauta fa les seves millores i esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. No obstant, Nauta no garanteix la disponibilitat i continuitat a l'accés al Lloc Web ni la inexistencia d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

Modificacions a la informació del Lloc Web
Nauta es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc Web, la seva configuració o presentació.

Ús de la informació continguda al Lloc Web
Tant l'accés al Lloc Web como l'ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui, especialment la relativa a la idoneitat i el bon ús dels productes de Nauta, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari. Nauta no es responsabilitza de qualsevol dels danys o perjudicis que puguin derivar-se, directa o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda en el Lloc Web, i especialment, d'aquella informació relativa a tercers distints de Nauta. En concret, Nauta deixa expressa constancia que tota la informació relativa a les especificacions i condicions d'ús dels seus productes continguda al Lloc Web no substitueix a les condicions generals i/o particulars de contractació de Nauta i a tota aquella informació facilitada juntament amb els productes adquirits en forma presencial, a les quals haura de remetre's l'usuari per a l'adquisició i el correcte ús dels mateixos, pel que es recorda a l'usuari la necessitat de procedir a la lectura atenta de tota la documentació acompanyada als productes o serveis adquirits.

Així mateix, Nauta manifesta que la informació gratuita subministrada a l'usuari com a resultat de les consultes específiques relatives als productes o serveis oferts en el Lloc Web té caracter merament indicatiu, pel qual no assumeix responsabilitat alguna derivada de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se'n, directa o indirectament, de l'ús per part de l'usuari de dita informació subministrada. En particular, Nauta deixa expressa constancia de que dita informació no constitueix una opinió tecnica emesa amb base a totes les dades rellevants requerides.

Addicionalment, Nauta no se'n fa responsable de cap dany o perjudici al software o hardware de l'usuari que se'n derivi de l'accés al Lloc Web.

Responsabilitat del usuari L'usuari és conscient, i accepta voluntariament, que l'ús del Lloc Web té lloc, en qualsevol cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari respondra als danys i perjudicis de tota naturalesa que Nauta pugui patir com a conseqüencia del incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmes en virtut del present Avís Legal o de la legislació aplicable en relació amb l'ús del Lloc Web.

Política en materia d'enllaços d'hipertext (Links) Nauta no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a tercers llocs web, ni la seva existencia implica que Nauta avali, promocioni, garanteixi o recomani els llocs web enllaçats.

Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al Lloc Web hauran d'obtenir necessariament el consentiment previ, exprés i per escrit de Nauta

Protecció de dades personals Política de Privacitat
Nauta l'informa que les dades de caracter personal que ens proporcioni a través de l'enviament de correus electronics, així com les dades a les quals Nauta accedeixi com a conseqüencia de la seva navegació, consultes o sol.licituds realitzades a través del Lloc Web, seran recollides en un fitxer el responsable del qual és Nauta i el proposit del qual és la d'atendre a dites consultes o sol.licituds, així com elaborar el seu perfil d'usuari sobre la base dels seus habits de navegació a fi de mantenir-lo informat sobre els béns i serveis que puguin resultar del seu interes.

L'usuari podra revocar el consentiment prestat al paragraf anterior i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se a tal efecte a la direcció assenyalada a l'encavalcament del present Avís Legal, a través del correu convencional o electronic, en persona o per telefon, i indicant segons sigui convenient, de forma visible el concret dret que s'exerceix.

Li preguem que comuniqui de forma immediata a Nauta qualsevol modificació de les seves dades de caracter personal a fi que la informació continguda en els fitxers de Nauta estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest Avís Legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

L'informem de que no emplenar les dades de caracter personal indicats com a obligatoris de qualssevol dels formularis de registre electronic podra tenir com a conseqüencia que Nauta no pugui atendre la seva sol.licitud.

L'usuari autoritza expressament que les seves dades puguin ser comunicades per Nauta a empreses del GRUP Nauta i d'altres empreses col.laboradores, pels fins indicats al primer paragraf de la present clausula 5.1, amb destí a qualsevol país del món, inclús a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la normativa de la Unió Europea relativa a la protecció de dades de caracter personal. Mitjançant l'acceptació de les disposicions en el present Avís Legal, es dóna per informat de la comunicació de la primera cessió de dades a les entitats indicades a l'Annex I. Així mateix, l'informem que el consentiment per a la comunicació de dades de caracter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindra efectes retroactius.

Comunicacions comercials
Mitjançant l'acceptació d'aquesta clausula l'usuari autoritza expressament a Nauta a enviar-li comunicacions comercials, promocionals o publicitaries per correu electronic o qualsevol altre mitja de comunicació electronic equivalent a la direcció de correu electronic que voste ens proporcioni. Si voste no desitja rebre aquestes comunicacions comercials, publicitaries o promocionals, qualssevol que sigui el canal utilitzat per la finalitat, pot comunicar gratuitament la seva decisió a través dels mitjans indicats a la clausula 5.1 anterior per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició. La seva acceptació per tal que s'envii informació comercial té sempre un caracter revocable, sense efecte retroactius.

Mesures de seguretat
Nauta l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tecnica i organitzatives necessaries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caracter personal i eviten la seva alteració, perdua, tractament i/o accés no autoritzat, en vista de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

Fotos
Donat que el dret a la propia imatge esta reconegut a l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat a la Llei 5/82 del 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge, queda entes que al complimentar les dades s'atorga el consentiment de totes las persones que apareixen a les fotografies, que ens han sigut facilitades i enviades voluntariament per a utilitzar-les sense fins lucratius i exposar-les temporalment al nostre web, a la secció de "Tus fotos". Nauta es reserva el dret a publicar les fotos que consideri que són adequades per a la Galeria.

L'usuari ha d'indicar el nom, cognoms, DNI, direcció i telefon de contacte de la persona que envia la foto i el nom, cognoms i DNI de totes i cadascuna de les persones que apareixen a les fotografies. Les dades personals facilitades no s'inclouran a cap base de dades ni apareixeran reproduides a la mencionada secció; transcorregut un cert temps, retirarem la/es fotografia/es l'ús de la/es qual/s ens hagi sigut autoritzat al nostre lloc web.

Propietat Industrial i Intel.lectual Nauta Reserva de Drets. Totes les marques que apareixen a aquesta pagina web , així com les ampolles esmerilades blanques i negres, es troben enregistrades i son propietat de Nauta

Tots els drets de propietat intel.lectual, continguts, disseny, bases de dades i codis que conté el Lloc Web són titularitat de Nauta, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos, a no ser que s'indiqui en cada cas una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres, excepte que es realitzi per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel.lectual de Nauta o d'aquell que en sigui el titular.

Així mateix, tots els noms comercials, marques i signes distintius de tota índole estan protegits per drets de propietat industrial, intel.lectual o d'una altra naturalesa.

L'ús no autoritzat dels continguts d'aquest Lloc Web, així com els perjudicis ocasionats als drets de propietat intel.lectual i industrial de Nauta poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, es derivin del mateix.

En conseqüencia, en cas de voler obtenir qualsevol autorització, haura de sol3licitar-la a la següent direcció de correu electronic: informatica@freixenet.es

Legislació aplicable i jurisdicció L'accés i l'ús del Lloc Web es regira i interpretara de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controversia que pogués sorgir entre Nauta i els usuaris del Lloc Web sera dirimida, amb renúncia expressa de les Parts a la seva propia immunitat, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espana).

CRÈDITS Aquest espai web ha estat creat i desenvolupat per Vyrtucom S.L. per encarrec directe de Nauta

Última modificació: Abril 2014

Annex I Les Empreses del Grup:
COMERCIAL GRUPO FREIXENET, S.A.
SEGURA VIUDAS, S.A.
RENE BARBIER, S.A.
CAVAS CONDE DE CARALT, S.A.
CASTELLBLANCH, S.A.
CANALS Y NUBIOLA, S.A.
AIGÚES I AGRÍCOLA DE MEDIONA, S.L.
AGRÍCOLA CASA SALA, S.A.
BODEGAS VALDUBÓN, S.L.
UNIÓ CELLERS DEL NOYA, S.A. (UCSA)
SOLAR VIEJO DE LAGUARDIA, S.L.
BODEGAS VIONTA, S.L.

subir bajar
Gaudeix el vi amb moderaci wine moderation w3c